rabbit on rabbit

65kg - 45kg, originally uploaded by rabbit on rabbit.